Megbízási feltételek

DR. SZABÓ TIBOR ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI FELTÉTELEI

Jelen Ügyvédi Megbízási Feltételek irányadók a Dr. Szabó Tibor ügyvéd részére adott ügyvédi megbízás teljesítésére, amennyiben a Megbízó által adott megbízás eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

 

businesCard_b

AZ ÜGYVÉD AZONOSÍTÓ ADATAI

Név: Dr. Szabó Tibor ügyvéd

Székhely: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

Nyilvántartási száma: Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 15-016653

Adószám: 51141507-3-34

Telefon: 82 511 240

Mobil: 30 3787 637

 

(a továbbiakban: Ügyvéd)

A megbízás alapján az Ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Az Ügyvéd a Megbízást a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell teljesíti.

A Megbízó az ügy állásáról, és a tett intézkedésekről bármikor felvilágosítást kérhet, az ügyben egyeztetett időpontban konzultációt kérhet.

Az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a megbízás ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad.

Az Ügyvéd a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint felel. Az Ügyvéd az ügyvédi tevékenysége körében okozott károk megtérítésére felelősségbiztosítással rendelkezik. A megbízásból eredő kártérítési követelés a kár bekövetkeztétől számított 1 éven belül elévül.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízás eredményt nem garantál, az ügy kimenetele az eljáró hatóság, bíróság mérlegelésétől függ, számolni kell a jogorvoslati kérelmek elutasításával is. Amennyiben a jogerős adóhatározatban előírt határidőben a Megbízó az adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, az adóhatóság a végrehajtást megindítja. Amennyiben az adóhatározat bírósági felülvizsgálatára irányuló keresetlevél végrehajtás felfüggesztési kérelmet tartalmaz, annak jogerős elbírálásáig a végrehajtási eljárás szünetel. A végrehajtási felfüggesztési kérelmet indokolni, illetve igazolni kell. Ha a bíróság a keresetet elutasította, az ítélet ellen rendkívüli jogorvoslat kezdeményezhető 60 napon belül, de számolni kell azzal, hogy az adóhatóság a végrehajtást megindítja. A jogerős adóhatározatban megállapított fizetési kötelezettség teljesítésére a vonatkozó jogszabályok szerint fizetési halasztás, részletfizetés, vagy adómérséklés kérhető.

Ha a megbízás tárgya bíróság előtti képviselet, a Megbízó ellenkező utasítása hiányában az Ügyvéd jogosult tárgyalás tartására irányuló kérelem nélkül is előterjeszteni a keresetlevelet. Az Ügyvédnek jogában áll a megbízást az alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje vagy más ügyvéd közreműködésével is teljesíteni, kivéve, ha ezt a Megbízó a megbízás létrejöttekor írásban kizárta. Az Ügyvéd köteles a közreműködő ügyvédet a szükséges tájékoztatással ellátni – munkájáért úgy felel, mintha személyesen járna el. A közreműködő ügyvéd (ügyvédjelölt) a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel jogosult valamennyi eljárási cselekmény, nyilatkozat megtételére, hatóság-, bíróság előtti eljárásra, helyettesítőként tárgyaláson való részvételre.

A megbízó kijelenti, hogy a megbízás és a teljesítése során a saját nevében jár el, és garantálja, hogy az általa a megbízás teljesítéséhez átadott, szolgáltatott és a megbízás teljesítése során a jövőben átadandó, szolgáltatandó adatok, információk és iratok tartalma a valóságnak megfelelnek. A Megbízó felel a megbízás teljesítéséhez általa szolgáltatott adatok, információk, okiratok, más bizonyítékok valódiságáért, alaki vagy tartalmi hibás, hiányos, nem teljes körű voltából, egyéb fogyatékosságából és a késedelmes rendelkezésre bocsátásukból eredő következményekért.

A Megbízó az Ügyvéd szolgáltatásai ellenében a megállapodás szerinti díjfizetésre köteles. A munkadíjról az Ügyvéd a vonatkozó jogszabályok szerint számlát állít ki. A megbízás teljesítése során felmerülő illetékeket, szakértői és egyéb költségeket a Megbízó fizeti – ezek előlegezésére az Ügyvéd nem köteles. Az adóhatározat elleni jogorvoslat illetékköteles. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló perek illeték-feljegyzési jogosak, az illeték viseléséről a bíróság a pernyertesség függvényében dönt.

Az Ügyvéd tájékoztatja a Megbízót, hogy az Ügyvédet a megbízás kapcsán a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben előírt kötelezettségek terhelik.

Az Ügyvéd a Megbízó részére szóló írásbeli értesítéseket, iratokat, küldeményeket – amennyiben azokat nem személyesen veszi át – elektronikusan, a Megbízó által megadott e-mail címre küldi meg.

A Megbízó a megbízást írásban bármikor korlátozhatja, vagy azonnali hatállyal felmondhatja. Az ügyvéd a Megbízást bármikor, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A felmondási idő a megbízó értesítésétől számított 15 nap. Az ügyvéd a felmondási idő alatt is köteles a megbízó érdekében eljárni. Az ügyvéd a megbízás megszűnését vagy korlátozását haladéktalanul köteles annak a hatóságnak írásban bejelenteni, amelynél a rábízott ügy folyamatban van. Az ügyvéd az internetes / online tanácsadásra vonatkozó megbizást, kérdés megválaszolását visszautasíthatja, megfizetése esetén a szolgáltatás díjának egyidejű visszautalása mellett.

A Megbízásra egyebekben a Polgári Törvénykönyv, és az ügyvédekről szóló törvény irányadó.

Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

 

Ennek keretében választ adunk arra a kérdésre, hogy adóügyében érdemes-e jogorvoslatot kezdeményeznie, milyen eséllyel perelheti az adóhivatalt – vagy egy tervezett üzleti vagy privát ügylet során milyen adókötelezettségekkel kell számolnia. A szolgáltatás díja: 30.000,-Ft, amelyet utaljon át dr. Szabó Tibor ügyvéd 11743002-20125521 számú számlájára. Kérdését tegye fel itt, csatolhat dokumentumokat is. A választ tartalmazó jogi véleményünket 48 órán belül online megküldjük. A szolgáltatás számláját postázzuk.

Tovább

Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2019. Dr. Szabó Tibor